NOB i radnički pokret

Voditelj: Ozren Blagec, viši kustos