Novo: Iz tiska uskoro izlazi knjiga “Povijest Pavlinskog samostana u Križevcima” autora dr. sc. Dejana Pernjaka

Uskoro iz tiska izlazi knjiga “Povijest Pavlinskog samostana u Križevcima” doktora znanosti Dejana Pernjaka u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima.

Recenzenti knjige su akademik Stjepan Ćosić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Luka Ilić znanstveni suradnik na Leibnizovu institutu za europsku povijest u Mainzu.

Čestitke dr. sc. Dejan Pernjak i veselimo se promociji ove vrijedne publikacije.

SAŽETAK
Pavlini ili Red sv. Pavla Prvog pustinjaka crkveni je red koji je nastao u južnoj Ugarskoj početkom 13. stoljeća, a vrlo brzo prvi pavlini javljaju se i na hrvatskim prostorima (Remete 1240. ili 1247., Dubica 1244.). Red je službeno priznat 16. studenoga 1328. godine bulom Per sancte contemplationis studium pape Ivana XXII. (1316. – 1334.) i polako prerasta iz pustinjačkog u samostanski red. Najviše pavlinskih samostana na hrvatskom prostoru podignuto je tijekom 14. stoljeća, npr.: 1301. godine Bakva (Donja Bukovica) kod Virovitice (danas Špišić Bukovica), 1303. godine Samostan sv. Petra u Zlatu (Petrova gora), u Čakovcu, 1375. godine. Tamošnji se samostan prvo zvao Samostan Majke Božje i Svih Svetih, a kasnije sv. Helene. Sjeverno od Bjelovara na obroncima Bilogore utemeljena je pavlinska zajednica u Strezi 1374. godine (Samostan Svih Svetih). Godine 1400. godine osnovan je najjači, najznačajniji i najutjecajniji samostan, onaj Blažene Djevice Marije u Lepoglavi. Pavlinski samostan sv. Ane u Križevcima nastao je u posljednjem valu širenja pavlina nakon prestanka osmanlijske opasnosti sredinom 17. stoljeća. Za osnivanje pavlinskog samostana sv. Ane u Križevcima najzaslužniji je protonotar Hrvatskog kraljevstva Ivan Zakmardi Dijankovečki, koji je na neki način želio pomoći razvoju svojega grada nakon prestanka osmanlijske opasnosti i pomicanje granica dalje na istok. Budući da je u križevačkom Donjem gradu boravila i vojna posada Zakmardi je odlučio u tom dijelu sagraditi crkvu i samostan kako bi se u gradu čitalo više svetih misa i dijelili sveti sakramenti. Budući da su se pavlini pokazali kao vrsni duhovnici, ali imali su pravo glasa na Hrvatskom i Ugarskom saboru, Zakmardi se odlučio za njih te s generalom reda Pavlom Ivanovićem dogovara realizaciju svoje namjere. Ivanović je odredio da sve detalje dogovori generalni vikar Martin Borković, koji sa Zakmardijem pred sucem Donjeg grada Ivanom Prosenjakom i dvanaest gradskih zastupnika sklapa zakladni ugovor u kojem pavlinima daruje brojne posjede, ali im ujedno uvjetuje i osnivanje škole u kojoj će uz domaću podučavati i vlašku mladež. Nakon što je riješen spor s franjevcima, koji su svoj samostan imali u Gornjem gradu, zagrebački biskup Petar Petretić 20. travnja 1667. godine izdaje službu dozvolu pavlinima za ulazak u Donji grad i početak njihovog djelovanja. Iako je Zakmardi ostavio pavlinima bogatu ostavštinu pavlini nastavljaju sa stjecanjem posjeda na području Križevaca, ali i šire okolice. Naime, do raznih posjeda i dragocjenosti, a koja im je bila potrebna prvenstveno za funkcioniranje škole, dolazili su raznim misnim zakladama, legatima i zajmovima, ali i raznim donatorima. Na primjeru posjeda u Dijankovcu, Rakovcu, Dropčevcu, Preseki, Erdovcu, Lemešu, Špirancu, Svetom Martinu i Gregurovcu monografija prikazuje međusobne odnose križevačkih pavlina, lokalnog stanovništva i raznih plemićkih obitelji kao što su Zrinski, Frankopani, Batthynáy, Patačići, Erdödy, ali i odnose sa Zagrebačkim kaptolom i grkokatolicima.
Pavlinski samostan u Križevcima jedinstven je po tome što je jedini pavlinski samostan koji je od temelja podignut unutar gradske utvrde i kao takav utjecao je na urbani izgled same stare gradske jezgre, a što je vidljivo i dan danas. Gradnju zidanog zdanja započeo je prior Stjepan Fištrović 1699. godine, a svoj konačan oblik samostan dobiva 1721. godine u vrijeme priora Stjepana Demšića mlađeg, kada je podignut zvonik. Stilski, umjetnički i arhitektonski pravac u kojem nastaje samostan sv. Ane u Križevcima omeđen je razdobljem baroka. Samostan je bio predviđen za djelovanje 12 redovnika, u 37 prostorija, ali u popisu iz 1770, godine vidimo da je u samostanu znalo boraviti i po 15 redovnika. Što se tiče inventara samostana, nije previše sačuvano. Naime, nakon ukinuća reda 1786. godine u samostan se seli župa Svetog Križa, a dio samostana otkupljuje gradski Magistrat. Također, neki smatraju da je dio inventara otpremljen i u Ugarsku. Dio inventara je danas dostupan u samoj crkvi i župskim prostorima župe sv. Ane, Dijecezanskom muzeju u Zagrebu, Gradskom muzeju u Križevcima kao i u budućem muzeju Bjelovarsko-križevačke biskupije. Što se tiče umjetnika, križevački samostan krasila su djela Gabrijela Tallera, Ivana Krstitelja Rangera, Aleksija Königera i drugih. Pod pavlinskim utjecajem 1726. godine podignuta je i crkva Majke Božje Žalosne u Koruškoj, a koju je u svojem djelu Kraljica mučenika opjevao najslavniji križevački pavlin Nikola Benger. Pavlinska niža gimnazija u Križevcima je jedna od najznačajnijih institucija koja je do tada osnovana u Križevcima, a njezino djelovanje posebnom diplomom odobrio je kralj Leopold I. 1675. godine. Gimnazija je slijedila, kao i ostale pavlinske gimnazije, isusovački Ratio studiorum, te je prema toj kategorizaciji bila niža gimnazija koja je imala četiri razreda parva, principia, grammatica i syntaxa. Iz pavlinske gimnazije kasnije se razvila Opća pučka te kasnije Narodna i trivijalna škola. Pavlinski samostan u Križevcima djelovao je i kao locus credibilis, odnosno vjerodostojno mjesto gdje su privatne osobe mogle pohranjivati svoje spise i dragocjenosti, a to su činili kako plemići tako i puk, ali i vojska te ostali kler. Na kraju monografija obrađuje biografije 101 pavlina koji su ili rođeni u Križevcima ili su djelovali u pavlinskom samostanu sv. Ane u Križevcima. Iz svega toga vidljivo je da je kroz 120 godina postojanja pavlinski samostan u Križevcima ostavio neizbježan trag u formiranju kulturne, umjetničke, obrazovne i gospodarske povijesti grada Križevaca.

KLJUČNE RIJEČI: Križevci, pavlini, Red sv. Pavla Prvog pustinjaka, Ivan Zakmardi Dijankovečki, Martin Borković, Petar Petretić, Pavao Ivanović, sv. Ana, Dijankovec, Rakovec, Dropčevec, Preseka, Erdovec, Lemeš, Špiranec, Sveti Martin i Gregurovec, Blažena Djevica Marija Žalosna Koruška, škola, gimnazija, Ratio studiorum, Ivan Krstitelj Ranger, sveti Vurij, sveti Florijan Gabrijel Taller, Aleksije Königer, Josip Bedeković Komorski, Nikola Benger, Ivan Krištolovec

Dejan Pernjak rođen je 28. kolovoza 1988. godine u Bjelovaru. Živi u Križevcima gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Jednopredmetni studij povijesti upisuje na Fakultetu hrvatskih studija i 2010. stječe zvanje sveučilišnoga prvostupnika povijesti, 2012. godine magistra povijesti, dok na istom fakultetu postaje i doktor humanističkih znanosti. Za vrijeme studija bio je demonstrator na pet kolegija na preddiplomskome i diplomskome studiju.
Dobitnik je Rektorove nagrade. Pripravnički staž odradio je kao kustos-pripravnik
u Gradskome muzeju Križevci. Od 2015. do 2018. godine bio je vanjski
suradnik na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija. Od 2015.
godine do prosinca 2021. godine radio je kao voditelj redakcije portala prigorski.hr. Radi kao predavač na Odjelu za komunikolgiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever. Predsjednik je Povijesnoga društva Križevci, član je uredničkoga vijeća časopisa Cris: časopisa Povijesnog društva Križevci i član uredništva časopisa Gazophylatium: časopisa za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. Sudjelovao je na desetak znanstvenih skupova i kongresa. Član je i Povijesnoga društva Sveti Petar Orehovec, Križevačke astronomske udruge Perzeidi, Matice hrvatske, odjela za povijest, predsjednik Nadzornog odbora Udruge PINTA – Udruge za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnoga blaga Hrvatske te tajnik Nogometnoga kluba Radnik Križevci.

SUMMARY
Paulines or the Order of St. Paul the First Hermit is a church order that came into existence in southern Hungary at the beginning of the 13th century, and very soon the first Paulines appeared in Croatian areas (Remete in 1240 or 1247, Dubica in 1244). The order was officially recognized on November 16, 1328 with the bull Per sancte contemplationis studium of Pope John XXII (1316 – 1334) and slowly grew from a hermitage to a monastic order. Most of the Pauline monasteries on the Croatian territory were built during the 14th century, for example: in 1301 Bakva (Donja Bukovica) near Virovitica (today Špišić Bukovica), in 1303 the Monastery of St. Peter on Zlat (Petrova gora), in Čakovec, 1375. The monastery there was first called the Monastery of the Mother of God and All Saints, and later St. Helen. North of Bjelovar, on the slopes of Bilogora, the Pauline community was founded in Streza in 1374 (All Saints Monastery). In 1400, the most significant and influential monastery, that of the Blessed Virgin Mary in Lepoglava, was founded. Pauline monastery of St. Anne in Križevci was created in the last wave of Pauline expansion after the end of the Ottoman threat in the middle of the 17th century. The prothonotary of the Kingdom of Croatia, Ivan Zakmardi Dijankovečki is the person responsible for the establishment of the Pauline monastery of St. Anne in Križevci. He wanted to help the development of his town after the end of the Ottoman threat and the moving of the borders further east. Since the Lower Town of Križevci also housed a military crew, Zakmardi decided to build a church and a monastery in that part so that more Holy Masses could be held and holy sacraments administered in the city. Since the Paulines proved to be excellent spiritualists, and had the right to vote in the Croatian and Hungarian parliaments, Zakmardi opted for them and arranged the realization of his intention with the general of the order, Pavlo Ivanović. Ivanović decided that all the details should be agreed by Vicar General Martin Borković, who with Zakmardi in front of the Lower Town judge Ivan Prosenjak and twelve city representatives concluded a foundation treaty in which he gifts the Paulines with numerous properties, but at the same time makes it a condition for them to establish a school where they will teach local and Vlach youth. After the dispute with the Franciscans, who had their monastery in the Upper Town, was resolved, on April 20, 1667, Zagreb Bishop Petar Petretić issued an offical permit to the Paulines to enter the Lower Town and begin their activities. Although Zakmardi left a rich legacy to the Paulines, the Paulines continue to acquire property in the area of Križevci, as well as the wider surrounding area. Various possessions and valuables, which they needed primarily for the functioning of the school, were obtained through various religious foundations, bequests and loans, as well as various donors. Using the example of estates in Dijankovac, Rakovac, Dropčevac, Preseka, Erdovac, Lemeš, Špiranc, Sveti Martin and Gregurovac, the monograph shows the mutual relations between the Paulines of Križevci, the local population and various noble families such as Zrinski, Frankopani, Batthynáy, Patačići, Erdödy, but also relations with the Zagreb Kaptol and the Greek Catholics.
The Pauline monastery in Križevci is unique in that it is the only Pauline monastery that was built from the ground up within the city fortifications and as such influenced the urban appearance of the old city core, which is still visible today. The construction of the brick building began in 1699 by prior Stjepan Fištrović, and the monastery took its final form in 1721 during the time of prior Stjepan Demšić the younger, when the bell tower was erected. The stylistic, artistic and architectural direction in which the monastery of St. Anne in Križevci was created, borders with the Baroque period. The monastery was intended for the activities of 12 monks, in a total of 37 rooms, but in the census from 1770, we see that 15 monks used to stay in the monastery. As for the inventory of the monastery, not much has been preserved. After the abolition of the order in 1786, the parish of the Holy Cross moved to the monastery, and part of the monastery was purchased by the City Magistrate. Also, some believe that part of the inventory was also shipped to Hungary. Part of the inventory is available today in the church and in the parish premises of the parish of St. Anne, the Diocesan Museum in Zagreb, the City Museum in Križevci, as well as in the future museum of the Bjelovar-Križevci Diocese. As for artists, the Križevci monastery was decorated with the works of Gabriel Taller, Ivan the Baptist Ranger, Aleksi Königer, and others. In 1726, under Pauline influence, the Church of Our Lady of Sorrows was built in Carinthia, which was extolled by Nikola Benger, the most famous Pauline from Križevci, in his work Queen of Martyrs. The Pauline lower gymnasium in Križevci is one of the most significant institutions that had been established in Križevci until then, and its operation was approved by King Leopold I with a special diploma in 1675. The gymnasium followed, like other Pauline gymnasiums, the Jesuit Ratio studiorum, and according to this categorization, it was a lower gymnasium that had four classes: parva, principia, grammatica, and syntaxa. The Pauline gymnasium later developed into the General Public School and later the National and Trivial School. The Pauline monastery in Križevci also acted as a locus credibilis, i.e. a credible place where private individuals could store their writings and valuables, and this was done by both nobles and the regiment, as well as the army and other clergy. At the end, the monograph covers the biographies of 101 Paulines who were either born in Križevci or worked in the Pauline monastery of St. Anne in Križevci. From all of this, it is evident that throughout its 120 years of existence, the Pauline monastery in Križevci left an inevitable mark on the formation of the cultural, artistic, educational, and economic history of the city of Križevci.

KEYWORDS: Križevci, Paulines, Order of St. Paul the First Hermit, Ivan Zakmardi Dijankovečki, Martin Borković, Petar Petretić, Pavao Ivanović, St. Anne, Dijankovec, Rakovec, Dropčevec, Preseka, Erdovec, Lemeš, Špiranec, Saint Martin and Gregorovec, Our Lady of Sorrows of Carinthia, school, gymnasium, Ratio studiorum, John the Baptist Ranger, Saint Vurij, Saint Florian Gabriel Taller, Aleksije Königer, Josip Bedeković Komorski, Nikola Benger, Ivan Krištolovec

SCHLUSSFOLGERUNG
Die Pauliner oder der Orden des Hl. Paulus des Ersten Einsiedlers ist ein Kirchenorden, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts in Südungarn entstand, sehr bald danach tauchten die ersten Pauliner auch in kroatischen Gebieten auf (Remete 1240 oder 1247, Dubica 1244). Offiziell wurde der Orden am 16. November 1328 mit der Bulle Per sancte contemplationis studium von Papst Johannes XXII. (1316 – 1334) anerkannt und wuchs allmählich von einem Eremi-tendasein zu einem Mönchsorden heran. Die meisten Paulinerklöster auf kroatischem Gebiet wurden im 14. Jahrhundert errichtet, zum Beispiel: 1301 Bakva (Donja Bukovica) bei Viro-vitica (heute Špišić Bukovica), 1303 das Kloster des Hl. Petrus in Zlat (Petrova gora), in Čakovec, 1375. Das dortige Kloster hieß zunächst Kloster der Gottesmutter und Allerheili-gen, später der Hl. Helena. Nördlich von Bjelovar, an den Hängen von Bilogora, wurde 1374 die Paulinergemeinde in Streza gegründet (Allerheiligenkloster). Im Jahr 1400 wurde das bedeutendste und einflussreichste Kloster, das der Heiligen Jungfrau Maria in Lepoglava, gegründet. Das Paulinerkloster der Hl. Anne in Križevci entstand in der letzten Welle der paulinischen Expansion, nach der Bedrohung durch die Osmanen, in der Mitte des 17. Jahr-hunderts. Der größte Verdienst zur Gründung des Paulinerklosters der Hl. Anne in Križevci, gehört Ivan Zakmardi Dijankovečki, dem Protonotar des Königreichs Kroatien, der in gewis-ser Weise somit nach Ende der osmanischen Gefahr und der Verschiebung der Grenzen wei-ter nach Osten zur Entwicklung seiner Stadt beitragen wollte. Da sich im unten gelegenen Teil der Stadt Križevci auch eine militärische Formation befand, beschloss Zakmardi, in diesem Teil eine Kirche und ein Kloster zu errichten, damit in der Stadt mehr heilige Mes-sen gelesen und heilige Sakramente verteilt werden konnten. Da sich die Pauliner als hervor-ragende Geistliche erwiesen haben, und im kroatischen und ungarischen Landtag stimmbe-rechtigt waren, entschied sich Zakmardi für sie und verhandelte mit dem Stellvertreter des Diözesanbischofs Pavlo Ivanović, über die Verwirklichung seines Vorhabens. Ivanović ord-nete an, dass alle Details von Generalvikar Martin Borković vereinbart werden, der darauf mit Zakmardi vor Richter Ivan Prosenjak und zwölf Vertretern der unteren Stadt einen Stif-tungsvertrag abschließt, in dem er den Paulinern zahlreiche Liegenschaften zueignet, aller-dings unter der Bedingung, dass sie eine Schule gründen in der sie neben der einheimischen auch die Jugend der Vlaher unterrichten. Nachdem der Streit mit den Franziskanern, die ihr Kloster in der Oberstadt hatten, beigelegt war, erteilte der Zagreber Bischof Petar Petretić am 20. April 1667 den Paulinern die Erlaubnis, in der Unterstadt ihre Tätigkeit aufzuneh-men. Obwohl Zakmardi den Paulinern ein reiches Erbe hinterlassen hatte, erwarben die Pau-liner weiterhin Liegenschaften in der Gegend von Križevci sowie in der weiteren Umgebung. Mittels verschiedenen kirchlichen Stiftungen, Vermächtnissen und Leihgaben sowie durch die Hilfeleistung zahlreicher Wohltäter kamen sie zu verschiedenen Besitztümern und Wertgegenständen, die sie in erster Linie für den Betrieb der Schule benötigten. Am Beispiel der Güter in Dijankovac, Rakovac, Dropčevac, Preseka, Erdovac, Lemeš, Špiranc, Sveti Martin und Gregurovac zeigt die Monographie die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Paulinern von Križevci, der lokalen Bevölkerung und verschiedenen Adelsfamilien, wie Zrinski, Frankopani, Batthynáy, Patačići, Erdödy, aber auch Beziehungen zum Zagreber Ka-pitel und der Griechisch-Katholischen Gemeinschaft.

Das Paulinerkloster in Križevci ist insofern einzigartig, als es das einzige Paulinerkloster darstellt, das von Grund auf innerhalb der Stadtbefestigung errichtet wurde und als solches das städtebauliche Erscheinungsbild des noch heute sichtbaren alten Stadtkerns stark beein-flusste. Mit dem Bau des Backsteingebäudes begann 1699 der Prior Stjepan Fištrović und im Jahr 1721 als der Glockenturm errichtet wurde, während der Zeit des Priors Stjepan Demšić des Jüngeren, erhielt das Kloster seine endgültige Form. Die stilistische, künstlerische und architektonische Richtung, in der das Kloster der Hl. Anne in Križevci errichtet wurde ge-hört zur Barockzeit. Das Kloster war für 12 Mönche in 37 Räumen ausgelegt, aber aus der Volkszählung von 1770 sehen wir, dass im Kloster auch 15 Mönche ihren Dienst ausübten. Vom Inventar des Klosters ist nicht viel erhalten geblieben. Nach der Aufhebung des Ordens im Jahre 1786 zog nämlich die Pfarrei Heiliges Kreuz in das Kloster um, und ein Teil des Klosters wurde vom Stadtmagistrat erworben. Manche sind auch der Meinung, dass ein Teil des Inventars auch nach Ungarn überstellt wurde. Ein Teil des Inventars ist auch heute noch in der Kirche und in den Pfarrräumen der Pfarrei Hl. Anne, im Diözesanmuseum in Zagreb, im Stadtmuseum in Križevci sowie im zukünftigen Museum der Diözese Bjelovar-Križevci zu sehen. Was die Künstler betrifft, so wurde das Kloster Križevci mit Werken von Gabriel Taller, Johannes des Täufers Ranger, Alexius Königer und anderen geschmückt. 1726 wurde unter paulinischem Einfluss die Schmerzenskirche Unserer Lieben Frau in Kärnten erbaut, die von Nikola Benger, den berühmtesten Pauliner aus Križevci, in seinem Werk Königin der Märtyrer besungen hat. Das Pauliner Untergymnasium in Križevci ist eine der wichtigs-ten Institutionen, die bis dahin in Križevci gegründet wurden, und sein Betrieb wurde 1675 von König Leopold I. mit einem besonderen Diplom genehmigt. Das Gymnasium folgte, wie auch die anderen paulinischen Gymnasien, der jesuitischen Ratio studiorum und war gemäß dieser Kategorisierung ein Untergymnasium mit vier Klassen parva, principia, grammatica und syntaxa. Aus dem Paulinischen Gymnasium entwickelte sich später die Allgemeine Volksschule und später die Volks- und Trivialschule. Das Paulinerkloster in Križevci fun-gierte auch als locus credibilis, bzw. als glaubwürdiger Ort, an dem Privatpersonen ihre Schriften und Wertsachen aufbewahren konnten, und dies wurde sowohl von Adligen als auch vom Regiment sowie von der Armee und anderen Geistlichen getan. Am Ende umfasst die Monographie die Biographien von 101 Paulinern, die entweder in der Stadt Križevci ge-boren wurden oder im Paulinerkloster der Hl. Anne gedient haben. Aus all dem ist ersicht-lich, dass das Paulinerkloster in Križevci während der 120 Jahre seines Bestehens einen un-vermeidlichen Eindruck in der Bildung der Kultur-, Kunst-, Bildungs- und Wirtschaftsge-schichte der Stadt Križevci hinterlassen hat.

SCHLÜSSELWÖRTER Križevci, Pauliner, Orden des Hl. Paulus des ersten Einsiedlers, Ivan Zakmardi Dijankovečki, Martin Borković, Petar Petretić, Pavao Ivanović, Hl. Ana, Di-jankovec, Rakovec, Dropčevec, Preseka, Erdovec, Lemeš, Špiranec, Hl. Martin und Grego-rovec, Heilige Jungfrau Maria von Kärnten, Schule, Gymnasium, Ratio studiorum, Johannes der Täufer Ranger, Hl. Vurij, Hl. Florian Gabriel Taller, Alexius Königer, Josip Bedeković Komorski, Nikola Benger, Ivan Krištolovec