Vremeplov: 09. 06. 1745. umro je Franjo Zdelar

Znameniti hrvatski filozof i teolog Franjo Zdelar rođen je 29. rujna 1685. u Križevcima. U Grazu je za vrijeme studija filozofije pristupio isusovačkom redu, da bi nakon toga godinu dana podučavao u Varaždinskoj isusovačkoj gimnaziji. Vraća se u Graz gdje 1708. završava studij filozofije, nakon čega ponovno dolazi u Hrvatsku te u Varaždinu i Zagrebu radi kao gimnazijski profesor, a zatim kao kateheta pri crkvi sv. Katarine u Zagrebu. Odlazi u slovačku Trnavu gdje 1718. stječe doktorat iz filozofije i sljedeće tri godine predaje na tamošnjem sveučilištu. Životni put ga ponovno vodi u Graz, gdje također predaje na sveučilištu, a 1725. stječe i doktorat iz teologije u Beču. Ponovno predaje na sveučilištu u Trnavi (1725. – 1727.), a zatim u Beču (1727. – 1731.). Ponovno dolazi u Zagreb gdje je tri godine bio rektorom isusovačkog kolegija i nadstojnikom visokih škola u Zagrebu. Između 1734. – 1736. u Beču predaje biblikum, da bi sljedeće četiri godine bio sveučilišni kancelar u Trnavi. Godine 1740. vraća se u Zagreb gdje predaje kanonsko pravo, a posljednje tri godine života proveo je u Ljubljani kao nadstojnik Viših škola.
Njegovo najpoznatije djelo je knjiga Series banorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae (Slijed dalmatinskih, hrvatskih, slavonskih banova), objavljena 1737. kao udžbenik hrvatske povijesti, a prati hrvatske banove od 870. do 1733. Knjiga je doživjela više izdanja, a primjerak koji se nalazi u Gradskom muzeju Križevci jedan je od četiri sačuvana primjerka prvog izdanja.

PREDMET:
Knjiga Series banorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae (GMK-3998)

PRIPREMIO:
Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci